תקנון

 

תקנון וכללי התנהגות במועדון הספורט כפר שמריהו:

 

1. המטרה

מטרת התקנון היא להבטיח כי מועדון הספורט כפר שמריהו ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון החברים, המנויים והאורחים בו.

ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים ושמירה על המנויים, העובדים והמתקנים במועדון הספורט.

2. רכישת מנוי וסוגי מנויים

2.1   רכישת מנוי אפשרית בשני מסלולים: (א) מנוי במסלול שנתי (ב) מנוי במסלול חודשי.

2.2   תוקף המנוי הינו מיום הנפקתו ועד למועד המצוין על גבי הקבלה. 

2.3   הנפקת המנוי תתבצע על פי הזכאות של כל אדם לפי תנאי הרישום ובהצגת מסמכים מתאימים (תעודת זהות, תעודת סטודנט, חוגר וכל תעודה הנדרשת להוכחת זכאות).

2.4   הנהלת המועדון בתאום ובאישור הועד המנהל מקיימת לעיתים מבצעים לצירוף חברים חדשים למועדון, עפ"י החלטתה ושיקוליה הבלעדיים ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעי רישום בכל זמן שתחפוץ וללא צורך בשיפוי רטרואקטיבי של מי מהמנויים.

2.5   הרישום למשפחה הנו ל"בית אב" בלבד, היינו הורים וילדיהם עד גיל 18 וכן חיילים בשרות חובה. במקרה של רישום שני בני משפחה מחיר המנוי יחושב לפי "שני נרשמים / זוג" במחירון.

2.6   בן בוגר" הנו רווק מגיל 18 או עם סיום שירות סדיר בצה"ל ועד גיל 30 כולל הגר עם הוריו ומצטרף אליהם או לשתי נפשות לפחות ממשפחתו (במסגרת "בית אב" בלבד).

2.7   "סטודנט " הינו בוגר עד גיל 30 הלומד לתואר ראשון או שני ( למודי תואר מלאים ).

2.8   ילד חייב בתשלום המנוי – כאשר מלאו לו 3 שנים במועד ההרשמה.

2.9   המחיר לגמלאי יוענק לזכאים על פי גיל, היינו גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62. היה ואחד מבני הזוג עומד בקריטריון להנחת גמלאי, ייהנה בן הזוג מההנחה.

3. ברכישת המנוי הנני מסכים לקבל ממועדון הספורט באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולארי מבצעים, הטבות ופעילויות מיוחדות שמקיים מועדון הספורט למנוייו.

מנוי המבקש לבטל הסכמה זו רשאי לעשות זאת בכל עת בהודעה בכתב למועדון הספורט בדואר אלקטרוני :  service.kfar@gmail.com 

4. הכניסה לשטח מועדון הספורט תותר רק בהצגת תג זיהוי ("צ'יפ") בר תוקף. תג הזיהוי האישי הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינו אישי ולא ניתן להעברה.העברת התג לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במועדון הספורט, ללא החזר כספי.

4.1   במקרה של אובדן או גניבת תג הזיהוי יונפק למנוי תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול בסך 30 ש"ח. 

5. העברת מנוי – ניתן להעביר מנוי פעם אחת בלבד באישור מועדון הספורט ובתנאי שבמנוי נותרו לפחות שלושה חודשי שימוש. העברת מנוי כרוכה בדמי העברה בסך 200 ש"ח.

למען הסר ספק, העברת המנוי לאדם שלא זכאי לאותו תעריף (לדוגמא, סטודנט המעוניין להעביר לאדם שאינו זכאי להנחת סטודנט) תהיה כרוכהבהשלמת דמי המנוי.

6. החלפת אמצעי התשלום על דמי המנוי כרוכה בדמי טיפול בסך 30 ש"ח עבור כרטיס אשראי ודמי טיפול בסך של 12 ש"ח לכל המחאה עבור הטיפול בהחלפת אמצעי התשלום. 

7. במקרה של הימנעות מתשלום סדיר של דמי המנוי, יהיה המנוי מנוע מכניסה למועדון הספורט ומעשיית שימוש כלשהו במועדון הספורט ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים.

8. ביטול מנוי– משמעו: הפסקת החברות במועדון

עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל) למשלימים את כל תקופת ההתחייבות. המחיר למנוי חודשי ללא הטבה הינו על סך של 500 ₪ לכל נרשם בתקופת החורף ו-600 ₪ לכל נרשם בתקופת הקיץ.

8.1   הנרשמים למנוי שנתי רשאים לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה לביטול המנוי תעשה בכתב.

8.2   ביטול מנוי בתוך 14 יום ממועד הרכישה – יבוטל החיוב הכספי ובעליו יחויב בתשלום דמי ביטול בסך 100 ש"ח או 5% ממחיר המנוי, לפי הנמוך מבניהם ("דמי הביטול").בנוסף ישלם המנוי את התמורה היחסית עבור התקופה ממועד כניסת המנוי לתוקף ועד לביטולו.

8.3   בביטול מנוי לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרכישה–ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול. 

בגין חודש זה, יגבה סכום החלק היחסי של המנוי (דמי המנוי עבור אותו חודש)

בנוסף לאמור לעיל, יגבו דמי ביטול כמוגדר בחוק ,שיהיו לפי הנמוך מבין האפשריות הבאות:

א. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד בו הוחל ביצוע העסקה ועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול החליפי (מנוי חודשי) כפי שנמסר למנוי בכתב במועד ההרשמה.

ב. 1.דמי ביטול של 25% מסך כל המנוי אם הביטול נעשה בשליש הראשון של תקופה הקצובה.

2. דמי ביטול של 20% מסך כל המנוי אם הביטול נעשה בשליש השני של תקופה הקצובה.

3. דמי ביטול של 17% מסך כל המנוי אם הביטול נעשה בשליש השלישי של תקופה הקצובה.

9. הקפאת מנוי

9.1 מועדון הספורט מאפשר לבצע הקפאת מנוי לתקופה של 14 ימים ועד 3 חודשים בהודעה בכתב מראש בלבד בנסיבות הבאות:

9.2 בקשה להקפאת מנוי בשל מצב רפואי המונע מהמנוי פעילות גופנית לתקופה של 14 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים המעיד על כך שהמנוי לא היה כשיר להתאמן למשך התקופה כאמור.

9.3 בקשה להקפאת מנוי בשל שירות מילואים פעיל של המנוי לתקופה של 7 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אסמכתא בדבר היציאה לשירות המילואים.

9.4 . בקשה להקפאת מנוי בשל נסיעה לחו"ל לתקופה של 14 ימים ומעלה, תאושר עד 3 פעמים לאורך תקופת המנוי.

9.5 יש להמציא את כל האישורים באופן מיידי ובהתאם לתקופת ההקפאה המבוקשת. לא יהיה טיפול בבקשות רטרואקטיבית.

בקשות להקפאת מנוי ניתן להגיש למשרד הקבלה ובאמצעות פניה טלפונית או דואר אלקטרוני  service.kfar@gmail.com 

10. מידע כללי וכללי התנהגות

זמני פתיחה וסגירה של מועדון הספורט וכן של מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות ובאתר מועדון הספורט באינטרנט.

10.1  הנהלת מועדון הספורט רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה של המועדון או מתקניו ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוחות המודעות או באמצעי פרסום אחרים.

10.2  הנהלת מועדון הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מועדון הספורט כולו, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, אירועים מיוחדים, מסיבות או פעילויות ספורט ארציות ובינלאומיות על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.כמו כן, רשאית הנהלת מועדון הספורט לסגור כל מתקן לצרכיי שיפוצים ותיקונים בהודעה מראש. 

10.3  הכניסה לילדים מתחת לגיל 10 מותנית בליווי מבוגר (מגיל 16 ומעלה). לא תתאפשר כניסת ילדים ללא ליווי.

10.4  הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים, בכל זמן שהותם במועדון הספורט. הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם.

10.5  החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד. מועדון הספורט אינו אחראי לאובדן או גניבת חפצים ודברי ערך בשטח המועדון בכללותו. רכוש שנמצא ללא השגחה יועבר לחדר אבדות ומציאות ויישמר לתקופה של חודש בלבד. בחלוף תקופה זו באם בעליו לא יגיע לדרוש אותו רשאי מועדון הספורט למסור ו/או להשליך ו/או להשמידו רכוש שלא נדרש בכל דרך שיראה לנכון. 

10.6  המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק או המופצים על ידי הנהלת מועדון הספורט מעת לעת באמצעות פרסומים בכתב, על לוחות מועדון הספורט ו/או בחוזר לחברי מועדון הספורט. 

10.7  המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר הוראות מנהלי מועדון הספורט, אחר הוראות המדריכים בחדר הכושר והחוגים וכןעובדיו ולהוראות השילוט במקום

10.8  על המנוי לשמור על רכוש מועדון הספורט, ציודו ומתקניו, והצמחייה בו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש ולשמור על הניקיון בשטחי מועדון הספורט וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק לרכוש מועדון הספורט, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות למועדון הספורט במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.

10.9  הכניסה למתקני הספורט והשימוש בהם תתבצע אך ורק בתלבושת ספורט מתאימה ובהתאם לדרישות המדריך או האחראי. 

10.10        אין להכניס לשטח מועדון הספורט משקאות חריפים, צידניות, כלי זכוכית (לרבות בקבוקים), נרגילות, מנגל, בעלי חיים, מכלי גז, כלי נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה (למעט באמצעות אוזניות).

10.11  חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי מועדון הספורט לרבות השטחים הפתוחים.

10.12 במועדון הספורט מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי. 

10.13 למועדון הספורט הסמכות הבלעדית להחליט על מכירת כרטיסים וכרטיסיות לציבור הרחב ולהתנות כניסתו של ציבור זה בימים ובשעות ולמתקנים מסוימים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

10.14 מועדון הספורט מפנה את תשומת לב המנויים לסכנות הקיימות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסוימים. מועדון הספורט ממליץ לכל החברים,לעבור בדיקה רפואית לפני תחילת כל פעילות ספורטיבית ולקבל את חוות דעתו של רופא לגבי הפעילות הגופנית בתחומי הספורט בהם הם מעוניינים לעסוק ולהימנע מפעילות ספורטיבית בטרם עברו את הבדיקות הרפואיות כאמור.

10.15 השימוש במתקנים, באולמות, חדרי הפעילות, מותרים אך ורק בהשגחת המאמן ו/או המדריך האחראי ובהתאם לנהלים במתקנים אלו. השימוש במתקנים, יעשו בזהירות תוך ביקורת עצמית ובאחריות המנוי. השימוש במתקני מועדון הספורט וההשתתפות בפעילויות בו הינה באחריות המנוי בלבד. מועדון הספורט אינו אחראי לכל תאונה, פגיעה ו/או לנזק שיגרמו למשתמש או לרכושו.

10.16 במתקני מועדון הספורט מתקיימים שעורי שחיה, פעילות גופנית, אימונים, משחקים, אירועים, חוגי ספורט של קבוצות ויחידים. שיבוץ לוח הזמנים של האימונים, המשחקים, האירועים נתון לסמכותו הבלעדית של מועדון הספורט.

10.17 המסעדה, חנויות המכרושירותים אחרים הניתנים בשטח מועדון הספורט על ידי זכיינים, ניתנים על ידם ובאחריותם בלבד ואין מועדון הספורט אחראי להם.

10.18  ביטול מנוי והרחקת מנוי/אורח – מועדון הספורט רשאי להרחיק מנוי ממועדון הספורט לתקופה של עד 3 חודשים וכן להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח או לא לחדש מנוי, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנון, לתקנות ולנהלים, התנהגות בלתי נאותה או שבהתנהגותו הוא מסכן או את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מועדון הספורט. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

10.19 מועדון הספורט שומר לעצמו את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למועדון הספורט.

11. חוגים

11.1  מגוון החוגים שמפעיל מועדון הספורט והיקף פעולתם וכן כל הנוגע להפעלתם, יקבע על ידי מועדון הספורט, לרבות גביית תשלומים מיוחדים עבור השתתפות בחוגים מסוימים או פעולות מסוימות. מועדון הספורט יודיע על כך מראש למנויים.

11.2  הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע בעלון הפעילות המופץ למנויים ולמפורט בלוחות המודעות או באתר האינטרנט. מועדון הספורט משתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים. 

11.3  תכנית הפעילות, החוגים והאירועים המפורסמים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת מועדון הספורט. מועדון הספורט שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מראש. 

11.4  לא תותר כניסת מאחרים לשיעור, המדריך/מדריכה יהיה רשאי שלא לתת למנוי להשתתף בשיעור אם הגיע באיחור של 5 דקות ומעלה.

12. בריכות השחייה

12.1 מנוי הנכנס לשטח הבריכות, יתנהג בהתאם להוראות המתפרסמות על ידי מועדון הספורט ותקנות משרד הבריאות. שמירה קפדנית על כללי המשמעת בבריכות היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה.

12.2 המנוי מתחייב להישמע להוראות המצילים, עוזרי המצילים, סדרנים וכן עובדי מועדון הספורט בכל שעות שהייתו בבריכות

12.3 הכניסה לשטח הבריכות הינה רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות. 

12.4 בעלי/ות שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים. 

12.5 אזור הבריכה המסומן (באמצעות מסלול או שלט) כאזור שחייה, הוא אזור המיועד לשחייה בלבד. באזור זה אין לנוח על שפת הבריכה על מנת לא להפריע לשוחים. 

12.6 אין להכניס אוכל או שתייה מכל סוג שהוא לשטח הבריכות. כמו כן, הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורה.

12.7 התזת מים, שימוש באקדחי מים, גלגלי הצלה, סירות, וכדורים בשטח הבריכות אסורה.

12.8 בבריכות מתקיימים אימוני כדור מים, שחייה ושיעורי שחייה, כמו כן מתקיימות מידי פעם תחרויות ספורט עליהן יודיע מועדון הספורט למנויים מראש. 

12.9 מועדון הספורט רשאי לסגור או לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכות השחייה באופן קבוע או זמני, לרבות בשל קיומם של אירועים מכל סוג שהוא ויודיע על כך למנויים מראש. 

12.10  מועדון הספורט רשאי לסגור את בריכות השחייה לצרכיי שיפוצים ותיקונים ויודיע על כך למנויים מראש. 

12.11 הרחצה בבריכת הפעוטות באחריות ובליווי מבוגר בלבד. 

12.12 אין לאפשר כניסת ילדים שאינם יודעים לשחות לתחומי הבריכות ללא ליווי מבוגר. 

12.13 בשל סכנת החלקה אסורה הריצה בשטחי הבריכות. 

12.14  הכניסה לבריכות אסורה לאנשים החולים במחלות עור או מחלה מדבקת אחרת. 

12.15    הקפיצה למים אסורה.

13. שימוש בסאונה

13.1  השימוש בסאונה לבעלי בריאות תקינה. הכניסה אסורה לסובלים ממחלות לב, יתר לחץ דם ונשים בהריון.

13.2  הכניסה לסאונה מגיל 18 בלבד.

13.3  חובה להתקלח לפני הכניסה לסאונה.

13.4  יש לפרוס מגבת אישית ולשבת בבגד ים.

13.5  זמן השהייה המומלץ:עד גיל 45 – 15 דקות , מעל גיל 45  – 10 דקות בלבד.

13.6  לחצן מצוקה נמצא משמאל לדלת, השימוש בו במקרה חירום בלבד.

13.7  אין להיכנס לסאונה מיד בתום פעילות גופנית. מומלץ להמתין 30 דקות.

13.8  אין להיכנס לסאונה עם חפצי מתכת כגון שעונים, תכשיטים וכדומה.

13.9  אכילה ועישון אסורים בהחלט. מומלץ להרבות בשתייה.

13.10  אין לשפוך מים על התנור, אין להשתמש בשמנים וסבונים.

13.11  יש להימנע מקירור הגוף באופן פתאומי לאחר הפעילות.

13.12  יש להודיע לאיש צוות על כל התנהגות חריגה בסאונה.

14. חדר כושר

14.1  אישור רפואי- כתנאי להתחלת האימונים, יחתום המנוי בחדר הכושר על הצהרת בריאות בהתאם להוראות חוק מכוני כושר וימציא אישור רפואי מקום שזה נדרש בהתאם להוראות חוק מכוני כושר.

14.2  המנוי מחויב להודיע למועדון הספורט על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור רפואי מעודכן במידת הצורך, כתנאי להמשך שימוש במתקני חדר הכושר.

14.3  כל מנוי חדש חייב בהדרכה ראשונית (אוריינטציה) ממדריכי חדר הכושר על נהלי חדר הכושר, מיקומם של מכשירי הכושר וכללי בטיחות בשימוש מכשירים. 

14.4  הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14. בני נוער בגילאים 18-14 חייבים להצטייד באישור ההורים לאימון בחדר הכושר. בני נוער בגילאים 18-14 יעבירו אישור רפואי עדכני מידי שנתיים ואישור הורים מידי שנה. 

14.5  הפעילות מחוץ לשעות הפעילות של חדר הכושר או ללא נוכחות מדריך אסורה. יש להישמע להוראות איש צוות בחדר הכושר בכל עת.

14.6  הכניסה לחדר הכושר הינה בלבוש ספורטיבי מלא (בגדי ספורט, נעלי ספורט) ומגבת אישית.

לא תתאפשר פעילות במכנסי ג'ינס/ דגמ"ח/ מכנסי הליכה/ מכנסים/ חולצות בעלי כפתורים או רוכסנים, ללא נעלי ספורט מתאימות, או ללא מגבת אישית. 

14.7  אין ללעוס מסטיק בחדר הכושר ואין להכניס דברי מזון ומשקה לחדר הכושר.

14.8  כללי בטיחות לשימוש במכשירים:  

14.9   אין לעלות על מכשיר פועל. 

14.10 אין להשאיר מכשיר פועל. 

14.11 בסוף השימוש יש להקפיד על השארת מכשיר נקי. 

14.12 יש להפסיק פעילות במידה ומרגישים לא טוב.

14.13 יש לוודא הכנסת הידיות במלואן לפני השימוש במכשירי הכוח והספסלים  ולוודא נעילת סוגרי מוטות המשקולות החופשיות בכל עת.

14.14 יש להחזיר פלטות ומשקולות למקומן בתום הפעילות. אין להשליך משקולות על הרצפה. 

14.15 יש לפעול במרחק בטיחותי ממתאמנים אחרים בעת השימוש במשקולות החופשיות. 

14.16 הוצאת ציוד מחדר הכושר אסורה. 

14.17 בכל שאלה על שימוש במכשיר או ביצוע תרגיל יש לפנות לצוות המדריכים.

15. מגרשי הטניס

15.1  על המשתמש במגרשי הטניס, לנהוג בהתאם לתקנון הטניס, המתפרסם על ידי מועדון הספורט ולהקפיד במיוחד על הנושאים הבאים: 

15.2 תלבושת טניס מלאה.

15.3 אין להכניס אוכל או משקאות לשטחי המגרשים המוגדרים (למעט מים).

15.4  אין לעשן בשטחי המגרשים המוגדרים. 

15.5  אין להכניס כסאות לשטחי המגרשים המוגדרים. 

15.6  אין להיכנס לתחום מגרשי הטניס בבגד ים או עם פלג גוף חשוף.

15.7  הזמנת מגרשים תתבצע במשרד ולפי תקנון הטניס. 

15.8  חבר אשר יפר או לא יקיים תקנה כלשהי מתקנון הטניס, רשאי עובד מועדון הספורט להורות לו להפסיק לשחק ולעזוב את מגרש הטניס.

16. השכרת ארונית אישית

16.1 מנוי שמעוניין לשכור ארונית אישית יעשה זאת תמורת תשלום שייקבע ע"י ההנהלה.הארונית אינה כספת! אין ההנהלה אחראית לאובדן, גניבה ו/או כל נזק שייגרם. אין להשאיר בארונית חפצים בעלי ערך ומזון. תוקף שכירות הארונית הנו לעונת מנוי אחת בלבד.

16.2 מנוי אשר לא מחדש את חברותו בסוף תקופת המנוי יתבקש לפנותה לא יאוחר משבועיים מתום תקופת המנוי. במידה ולא יפנה את הארונית הנהלת המועדון תפנה את החפצים ללא אישורו ולא תהיה אחראית לתכולתה.

 

רשימת חברי ועד:

 
דרור אלוני – ראש המועצה מקומית כפר שמריהו
ישראל ספירו – יו"ר הועד
רונן האזה – גזבר העמותה
אבי אורטל
אבנר עמרני
סיוון אבנרי
אמנון סמואל
ליגד רוטלוי – נציג ציבור
 
חברי ועדת הביקורת:
 
ג'ורג' קורשיא – יו"ר ועדת ביקורת
מאיר פרוינדליך
מיכל לומניץ